Tag Archives: Thích Đức Nhuận

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Lịch sử truyền bá

buddha 4

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận Chương III …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Buddha 1

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận Chương II …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Nguyên lý sáng lập Đạo Phật

Ancient History India Indus Valley

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận   Lịch …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Tìm hiểu Đạo Phật | Đạo Phật là gì?

dao phat

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Sabba påpassa akaranam Kusalassa upasampada Sacitta pariyodapamam Etam Buddhâna …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận: Hai ngã Ðạo Ðời và bổn phận người Phật Tử trước cửa ngõ thời đại

chua mua

Thể nghiệm trong đau thương và là nạn nhân của thời đại, Phật tử Việt quyết giơ cao đuốc tuệ soi đường giải thoát cho mình, cho người, tìm về chân lý. Lý tưởng Phật trong đời sống sẽ vạch ra một phương châm chính trị đúng đắng nhất. Nếu quan …

Đọc thêm