Browsing: Thích Tâm Thanh

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THANH (1931-2004) I. THÂN THẾ Hòa Thượng Thích Tâm Thanh tự GIẢI TỊNH, hiệu CHƠN NGHIÊM. Thế danh Lê…