Browsing: Thích Tuệ Sỹ

TÂM SỰ ĐẦU NĂM 1 社稷兩回勞石馬 山河千古奠金歐 Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã Sơn hà thiên cổ điện kim âu Hoàng đế Trần nhân Tông…

I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG 1. THỰC TẠI VÔ NGÔN  Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong Duy-ma-cật là vô ngôn, mà tất cả khái…

Lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài. Phạm vi…

Đã có người hỏi tôi câu hỏi này mà tôi không trả lời được: «Nói dân tộc Viêt nam có bốn nghìn năm văn hiến. Nhưng…