Common Buddhist Text

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Th.46 Khéo léo đề cao vị thế người nữ

Trong đoạn này, đức Phật làm giảm các giá trị ý niệm về sự yếu thế của phái nữ trong xã hội đương thời của mình, dù vẫn thiện xảo để thu nhiếp một số giá trị hiện có và tránh một thách thức trực tiếp.

Bấy giờ, Pasenadi vua nước Kosala đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên.

Khi ấy một người đến gần Pasenadi vua nước Kosala và nói nhỏ với vua rằng hoàng hậu Mallika vừa sinh hạ một người con gái. Nghe vậy, Pasenadi vua nước Kosala tỏ vẻ không hoan hỷ.

Thế Tôn, biết vua Pasenadi nước Kosala không hoan hỷ, bèn nói lên bài kệ này:
Có nữ nhân hơn nam, bởi có trí và giới, biết kính trọng mẹ chồng, và chung thủy với chồng.
Người nữ ấy sanh con, hoặc dũng mãnh, quốc chủ, con người vợ hiền ấy, được dưỡng dục thành vua.

Dhītā Sutta: Saṃyutta-nikāya I.86 <194>, dịch Anh P.D.P

Th.46 Subtle elevation
of the status of women

In this passage, the Buddha undermines the idea of the lesser status of females in the society of his time, though in a skilful way that appeals to some existing values and avoids a direct challenge.

King Pasenadi Kosala approached the Blessed One, paid respect to him and sat on one side. Then a certain person approached King Pasenadi Kosala and whispered in his ear that Queen Mallikā had given birth to a daughter. Hearing this, King Pasenadi Kosala, became displeased.

The Blessed One, knowing the displeasure of King Pasenadi Kosala, uttered at that time these verses:
Some woman too may be better than a man if she is intelligent, virtuous, respectful towards the mother-in-law and is faithful to her husband.
Those born to her will be heroes and district leaders, the son of such a good wife might even rule as a king.

Dhītā Sutta: Saṃyutta-nikāya I.86 <194>, trans. P.D.P.

dvtgp th.46 kheo leo de cao vi the nguoi nu

__________________________________

THỈNH SÁCH
PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG
DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT

Chủ Biên:
LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ

logo HTPV

Xem thêm

thay tue sy 1

Thích Tuệ Sỹ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước Nhân Tết Nhi đồng Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch: 2564    …

phat thich ca

Thích Tuệ Sỹ: Ký ức và Nghiệp

[Trích từ: Tuệ Sỹ, Tổng Quan Về Nghiệp – Phụ Luận I; NXB Hoằng Pháp …

Dan vao tue giac

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương 7: Tu Định

CHƯƠNG 8 TU ĐỊNH THƯỢNG TỌA BỘ Mục đích của thiền định Trong khi tu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.