Tag Archives: Common Buddhist Text

Nhiều tác giả | Dẫn vào Tuệ giác Phật: Bối cảnh Biên dịch và Cộng tác viên

Dan vao tue giac

  BỐI CẢNH BIÊN DỊCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN   Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tế, đặt tại Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU), Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật giáo kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập bát-niết-bàn của Đức Phật. Mục …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | Tranh Luận và Khoan Dung: Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp

Common Buddhist Text

Tranh Luận và Khoan Dung Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phần trong Kinh Tập (Sutta-nipāta) gọi là Phẩm Tám (Aṭṭhaka- vagga). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích dẫn trong một …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Tranh Chấp và Bao Dung | M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Dan vao tue giac

Tranh Chấp và Bao Dung M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân tâm bằng tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây. Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyuha) hướng Phật bạch rằng, ‘Bạch Thế Tôn, vào …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.57 Tinh tấn ba-la-mật

6h1a7445

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pūrṇa Maitrāyanīputra) rằng, ‘Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ-đề, thì lúc sơ phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là tâm, …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

6h1a7421

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức. Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S. _____________________________________ * [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Đọc thêm