DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Từ và Bi | Loving kindness and compassion | M.97 Tâm từ | M.97 M.97 Loving kindness

dvtgp m.97 loving kindness

Từ và Bi

M.91 Tâm từ

Tâm từ là đối trị của tâm sân, không có tâm từ ái đối với chúng sanh. Ở đây do bởi từ mà phát sinh hỷ khi ta có cùng một mục đích chung với những người khác, như cùng thọ dụng chung v.v.. Từ, đó là hỷ, là ái, là mong cầu, là hy vọng vì an lạc của người khác. Tình cảm thân ái không bị ô nhiễm bởi các nguyên nhân như mong cầu báo đáp, hay tham nhiễm trong các dục. Đây là là ý nghĩa của tâm từ.

Śikṣā-samuccaya of Śāntideva, ch.12, dịch Anh from Sanskrit by D.S.

Loving kindness
and compassion

M.77   Loving kindness

Loving kindness is the enemy of hatred, and of not showing kindness to living beings. Loving kindness is to cultivate joy when one has a common purpose with others, such as eating together. It is the desire, the wish, the craving, the longing for others’ happiness. It is an affection unsullied by the desire for sensual pleasure, or the expectation of receiving something in return. This is what ‘loving kindness’ means.

Śikṣā-samuccaya of Śāntideva, ch.12, trans. from Sanskrit by D.S.

________________________

THỈNH SÁCH
PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG
DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT

Chủ Biên:
LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ

logo HTPV

Xem thêm

Dan vao Tue giac Phat

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương II: Các quan điểm khác nhau về Đức Phật

CHƯƠNG 2 CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ ĐỨC PHẬT   THƯỢNG TỌA BỘ   …

tuong phat 2 1

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử (tt)

CHƯƠNG 1 CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ (tt) Xưng tán Phật L.36  Chư thiên …

Buddha 3

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử

CHƯƠNG 1 CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ Giáng thần, đản sanh và thuở thiếu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.