Lịch sử Đức Phật Thích Ca qua 108 bức tranh vẽ

Này Đại vương, Như Lai xuất hiện trong thế gian, là vị A-la- hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu Ðiều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi bằng thắng trí mà tự tác chứng, Ngài tuyên bố thế giới này gồm chư thiên, Ma, Phạm, cùng với dân chúng, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa và mọi người, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với đầy đủ văn và nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn, thanh tịnh.

(Dẫn vào tuệ giác Phật)

lsdp 001 lsdp 002 lsdp 003 lsdp 004 lsdp 005 lsdp 006 lsdp 007 lsdp 008 lsdp 009 lsdp 010 lsdp 011 lsdp 012 lsdp 013 lsdp 014 lsdp 015 lsdp 016 lsdp 017 lsdp 018 lsdp 019 lsdp 020 lsdp 021 lsdp 022 lsdp 023 lsdp 024 lsdp 025 lsdp 026 lsdp 027 lsdp 028 lsdp 029 lsdp 030 lsdp 031 lsdp 032 lsdp 033 lsdp 034 lsdp 035 lsdp 036 lsdp 037 lsdp 038 lsdp 039 lsdp 040 lsdp 041 lsdp 042 lsdp 043 lsdp 044 lsdp 045 lsdp 046 lsdp 047 lsdp 048 lsdp 049 lsdp 050 lsdp 051 lsdp 052 lsdp 053 lsdp 054 lsdp 055 lsdp 057 lsdp 058 lsdp 059 lsdp 060 lsdp 061 lsdp 062 lsdp 063 lsdp 064 lsdp 065 lsdp 066 lsdp 067 lsdp 068 lsdp 069 lsdp 070 lsdp 071 lsdp 072 lsdp 073 lsdp 074 lsdp 075 lsdp 076 lsdp 077 lsdp 078 lsdp 079 lsdp 080 lsdp 081 lsdp 082 lsdp 083 lsdp 084 lsdp 085 lsdp 086 lsdp 087 lsdp 088 lsdp 089 lsdp 090 lsdp 091 lsdp 092 lsdp 093 lsdp 094 lsdp 095 lsdp 096 lsdp 097 lsdp 098 lsdp 099 lsdp 100 lsdp 101 lsdp 102 lsdp 103 lsdp 104 lsdp 105 lsdp 106 lsdp 107 lsdp 108

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.