Chùa Hải Đức

Quách Tấn: Hải Đức tự

chua hai duc

Xưa kia Chùa nằm phía trên chùa Hội Phước Khai cơ là Viên Giác Thiền sư, pháp danh Đạt Khương, tục danh Tô Văn Ninh, quán làng Vạn Thạnh (Nha Trang, đệ tử của Huệ Giáo Hòa thượng, pháp danh Liễu Đức, tổ khai sơn chùa Thiên Đức Hòn Khói …

Đọc thêm