Browsing: Thích Thiện Hoa

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Bài thứ 1: ÐẠO PHẬT A. MỞ ĐỀ Phật ra…

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978) Hòa thượng pháp hiệu Thích Thiện Hòa, thế danh Hứa Khắc Lợi, sinh năm 1907 tại làng Tân…

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG  THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) Soạn giả Thích Thắng Hoan I. – VÀO ĐỀ Phật Giáo Việt Nam gắng liền với vận mệnh đất…