Browsing: Thích Tuệ Sỹ

1. Kinh Đại bản [Tương đương Pāli: Mahānpadānasutta, D 14] Cũng được gọi là Đại bản duyên. Hán dịch Đại bản, tương đương Pāli là mahāpadāna. Pāli nói apadāna hay Sanskrit nói avadāna là một thể loại văn học Thánh…

VĂN-THÙ hỏi Duy-ma-cật:[1]) «Bồ tát nên quán sát chúng sanh như thế nào?» Duy-ma-cật đáp: «Như nhà ảo thuật quán sát con người ảo hóa do…