Tag Archives: Thích Tuệ Sỹ

Common Buddhist Text [5]: Introduction to the selections from Mahāyāna Buddhism

Common Buddhist Text

1. The passages marked ‘M.’ in this book represent the textual tradition of Mahāyāna Buddhism. Unlike Theravāda, Mahāyāna does not represent one particular school or associated monastic fraternity. Rather, it is a broad movement encompassing many different schools and approaches, which developed expressions of the Buddha’s teachings centred on compassion …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.57 Tinh tấn ba-la-mật

6h1a7445

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Mãn Từ Tử (Pūrṇa Maitrāyanīputra) rằng, ‘Nếu Bồ-tát ma-ha-tát muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ-đề, thì lúc sơ phát tâm cần phải suy nghĩ như thế này, “Nhất thiết sự vật mà tôi sở hữu, dù là thân hay là tâm, …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

6h1a7421

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức. Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S. _____________________________________ * [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Đọc thêm