Dan vao tue giac

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Tranh Chấp và Bao Dung | M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Tranh Chấp và Bao Dung

M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân tâm bằng tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây.

Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyuha) hướng Phật bạch rằng, ‘Bạch Thế Tôn, vào thời vị lai, khi mà những tranh luận khởi lên, bấy giờ con người đầy bám chấp sẽ đấu tranh khốc liệt lẫn nhau, ba độc hưng phát và chánh pháp bị rối loạn. Lúc bấy giờ, chư Bồ-tát, dốc hết đại bi, hiện thân nhẫn nại ở giữa những thảm cảnh này, để lưu bố pháp này mà không tranh luận. Vì không tham gia tranh luận, nên họ nhiếp thụ đại từ bi và tích tập tất cả sức mạnh của thiện căn’.

Ananta-mukha-pariśodhana-nirdeśa, section 2 of the Mahā-ratnakūa SūtraTaishō vol.11, text 310, p.21a11–15, dịch Anh T.T.S. and D.S.

Disputes and tolerance

M.18   Bodhisattvas do not get involved in disputes

This passage sees bodhisattvas as inspiring people with their patience when disputes rage around them.

The bodhisattva Anantavyūha addressed the Buddha, ‘Blessed One, in the future when disputes arise, people filled with attachment will act violently towards each other, the three poisons will flourish, and the true Dharma will be disrupted. At that time, bodhisattvas, out of great compassion, will show patient acceptance in the midst of these events, so as to spread the Dharma without getting involved in any disputes. Because they will not get involved in disputes, they will be able to embrace great loving kindness and great compassion, and accumulate wholesome roots.’

Ananta-mukha-pariśodhana-nirdeśa, section 2 of the Mahā-ratnakūa SūtraTaishō vol.11, text 310, p.21a11–15, trans. T.T.S. and D.S.

Tranh chap va bao dung

_________________________

THỈNH SÁCH
PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG
DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT

Chủ Biên:
LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ

logo HTPV

Xem thêm

ly thai to

Thích Thái Hòa: Tinh thần kinh Kim Cang trong triều đại nhà Lý

Vào thời Lý (1009 – 1226), Kinh Kim Cang Bát Nhã đã ảnh hưởng rất …

Ngai Dao tuyen

Thích Đồng Thành: Luật học và luật nghi tự viện tại Trung Hoa trước thời ngài Đạo Tuyên

Trong những giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào …