Dan vao tue giac

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Tranh Chấp và Bao Dung | M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Tranh Chấp và Bao Dung

M.18 Bồ-tát không dự phần tranh chấp

Đoạn này xem Bồ-tát như là người cảm động nhân tâm bằng tính bao dung dù khi những tranh chấp ác liệt bao vây.

Bồ-tát Vô Biên Trang Nghiêm (Anantavyuha) hướng Phật bạch rằng, ‘Bạch Thế Tôn, vào thời vị lai, khi mà những tranh luận khởi lên, bấy giờ con người đầy bám chấp sẽ đấu tranh khốc liệt lẫn nhau, ba độc hưng phát và chánh pháp bị rối loạn. Lúc bấy giờ, chư Bồ-tát, dốc hết đại bi, hiện thân nhẫn nại ở giữa những thảm cảnh này, để lưu bố pháp này mà không tranh luận. Vì không tham gia tranh luận, nên họ nhiếp thụ đại từ bi và tích tập tất cả sức mạnh của thiện căn’.

Ananta-mukha-pariśodhana-nirdeśa, section 2 of the Mahā-ratnakūa SūtraTaishō vol.11, text 310, p.21a11–15, dịch Anh T.T.S. and D.S.

Disputes and tolerance

M.18   Bodhisattvas do not get involved in disputes

This passage sees bodhisattvas as inspiring people with their patience when disputes rage around them.

The bodhisattva Anantavyūha addressed the Buddha, ‘Blessed One, in the future when disputes arise, people filled with attachment will act violently towards each other, the three poisons will flourish, and the true Dharma will be disrupted. At that time, bodhisattvas, out of great compassion, will show patient acceptance in the midst of these events, so as to spread the Dharma without getting involved in any disputes. Because they will not get involved in disputes, they will be able to embrace great loving kindness and great compassion, and accumulate wholesome roots.’

Ananta-mukha-pariśodhana-nirdeśa, section 2 of the Mahā-ratnakūa SūtraTaishō vol.11, text 310, p.21a11–15, trans. T.T.S. and D.S.

Tranh chap va bao dung

_________________________

THỈNH SÁCH
PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG
DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT

Chủ Biên:
LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ

logo HTPV

Xem thêm

Dan vao tue giac

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương 4: Về xã hội và quan hệ nhân sinh

PHẦN II: PHÁP CHƯƠNG 4 VỀ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ NHÂN SINH   THƯỢNG …

lotus

Lê Mạnh Thát | Translated and annotated by Đạo Sinh: Life of The Zen Master

ZEN MASTER CHÂN ĐẠO CHÁNH THỐNG By LÊ MẠNH THÁT Translated and annotated by ÐẠO …

thay tue sy 1

Thích Tuệ Sỹ: Đạo Phật với thanh niên

Các anh chị thân mến, Ðề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.