duy ma cat cover

Khánh Hoàng: Trưởng giả Duy Ma Cật

 Lời & Ý: kinh Duy Ma Cật
Nhạc: Khánh Hoàng
Ca sĩ: Túy Tâm
Guitar: Khánh Hải

 

Trưởng Giả Duy Ma Cật

Ở nơi thành lớn Tỳ Da Ly
Có người trưởng giả Duy Ma Cật
Người đã từng cúng dường
vô lượng chư Phật
vào Vô Sanh Nhẫn
Biện tài vô ngại, du hí thần thông
Nắm vững tổng trì, thu hoạch Vô Úy
Hàng phục các ma, an ủi kẻ oán hờn
Giỏi về trí độ, viên thành nguyện lớn
Thị hiện có vợ con, quyến thuộc
Người thường tu Phạm hạnh
Thích cuộc viễn ly
Vào nơi sinh tử, giữ lấy Tịnh Quốc
An vui  Niết Bàn
Rộng lòng bố thí kẻ nguy nan
Nương vào của cải nơi gian trần
Vận dụng chánh pháp thật vi diệu, thần kỳ
Cứu độ chúng sanh
Các loài chúng sanh là cõi Phật
của Bồ Tát.

Khánh Hoàng
Plano _ November 03, 2004

Xem thêm

dan sanh

Khánh Hoàng: Dưới cành vô ưu

Kính mừng Đại lễ Phật đản, PL. 2565 Dưới Cành Vô Ưu Nhạc & Lời: …

pham cong thien

Khánh Hoàng: Con bướm vàng bay qua đại dương

Tưởng niệm thi sĩ triết gia Phạm Công Thiện (1941- 2011). Nhạc & Lời: Khánh …

duy ma cat

Thích Tuệ Sỹ: Cửa vào tuyệt đối

KINH: Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.