Browsing: Thích Tuệ Sỹ

KINH: Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ-tát vào Pháp môn bất nhị? Mong các vị hãy…