Đồng Thiện

THẦY Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp…