Quảng Pháp

Nhận thức rằng GĐPT không dựa vào số lượng để tồn tại, mà là một không gian để anh chị em kết nối, gặp gỡ nhau hầu chia sẻ những điều lợi lạc trong đời sống. Rõ ràng trận đại dịch vừa qua, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đã xảy ra chung quanh mình,…