Tiêu điểm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trung Đạo | Tranh Luận và Khoan Dung: Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp

Common Buddhist Text

Tranh Luận và Khoan Dung Th.19 Giáo điều, nguồn gốc tranh chấp Những bài kệ sau đây trích từ bốn bài kinh của một phần trong Kinh Tập (Sutta-nipāta) gọi là Phẩm Tám (Aṭṭhaka- vagga). Phần này là một bản kinh có rất sớm, vì được trích dẫn trong một …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương I: Phân biệt các giới [Phần 1]

That Dao Sinh

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– CHƯƠNG 1 : PHÂN BIỆT CÁC GIỚI Phần I 諸一切種諸冥滅 拔眾生出生死泥 敬禮如是如理師 對法藏論我當說 [Ngài đã diệt trừ tất cả các sự mê mờ, Đã cứu vớt chúng sinh ra khỏi bùn lầy sinh …

Đọc thêm

Hồng Dương: Bốn pháp giới

phapgioi

TÂM CHÚNG SANH LÀ NHƯ LAI TẠNG, LÀ NHẤT PHÁP GIỚI. Trong lời nói đầu của tập Luận giải Luận Đại thừa khởi tín, Pháp Tạng có ý kiến phân loại bình nghị về Phật học thành bốn giáo: (1) Tiểu thừa (Hinayāna); (2) Trung quán (Mādhyamika); (3) Du già (Yogcāra); …

Đọc thêm