Tiêu điểm

Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Sắc và hạt “hạ nguyên tử” qua bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh

suong

Nhiều năm về trước, tôi đã không đồng tình về nhiều dịch bản cũng như bình giải về bài kệ thơ “Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô…” trước khi thị tịch của Thiền sư Vạn Hạnh. Dường như chưa có dịch giả nào đào xới cái vỉa quặng giáo …

Đọc thêm

Hồng Dương: Vô thường và biến chuyển trong phẩm II Trung Luận: Quán Khứ Lai

vothuong

CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỜI GIAN. Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến chuyển không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tố trọng …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo sau thời Hai Bà Trưng

hieutran

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước. Bằng một hệ thống luật pháp trên cơ sở một nền văn hóa có kết hợp với những …

Đọc thêm